ســـامانه مدیریت یکــپارچه و هـوشمند
راهـبردهای توسـعه گردشـــگری ایران

فعالان صنعت گردشگری
ظرفیتهای گردشگری کشور
مقدمه
قوانین و اسناد بالادستی
آمارها و شاخص های تحلیلی
فرصتها و مشوقهای سرمایه گذاری
سهم در GDP کشور (ریالی-ارزی)
اشتغالزایی و مجوزهای کسب و کار
تقویم گردشگری
مناطق گردشگری و استانها
داشبورد مدیریتی
ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر
توافقهای ملی و بین المللی
سناگ
پیوست 10
پیوست 11
پیوست 12
پیوست 13
پیوست 14
پیوست 15
پیوست 16
پیوست 17
پیوست 18
پیوست 19
پیوست 20
پیوست 21
پیوست 22
پیوست 23
پیوست 26
پیوست 25
پیوست 24
منابع و ماخذ
راهبردهای توسعه
راهبردهای افرایش بهره وری (وضع موجود)